Verkoopsvoorwaarden

  • Home
  • Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de
klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Formosa waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Formosa.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan
ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik,
gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven
van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Artikelen aangekocht tijdens de soldenperiode worden niet teruggenomen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Formosa met maatschappelijke zetel te Gemeentehuisstraat 2, 1740 Ternat (België),
BTW BE 0749 098 732 , biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op alle artikelen
uit het  assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Formosa.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met
uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, 
is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst .
Formosa is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie
slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 
Formosa is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Formosa.
Formosa is gerechtigd om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, 
de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van info@formosatextiel.be 
en Formosa de betaling van de goederen ontvangen heeft .
De artikelen worden afgeleverd bij een nabijgelegen Kiala of postpunt nadat deze goederen betaald zijn.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via overschrijving

– contant in winkel

– via bancontact

– via Pay-Pal

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Formosa.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Formosa te
wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Formosa beschikt, is de klant ingeval
van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en
zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Formosa zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, 
moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten
bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Formosa mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder
betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen
vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst  van Formosa en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Formosa Gemeentehuisstraat 2 – 1740 Ternat. Opgelet, goederen uit OUTLET verkoop of SOLDEN worden niet teruggenomen.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, Bpost secur enz.) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.

• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 10: Privacy

Formosa verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de
afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Formosa toe te sturen.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 
U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Formosa bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan
weigeren dat Formosa uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. 
Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Gemeentehuisstraat 2 – 1740 Ternat.
Formosa respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
Formosa maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die
het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. 
Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.
Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard,
zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Formosa om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, 
of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

De  klantendienst is bereikbaar op:

– +32 (0)2 582 18 12

– E-mail op info@formosatextiel.be 

– Post: Gemeentehuisstraat 2 – 1740 Ternat   


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Formosa.
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Formosa kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Product Categories

Filter by Brand